Вимоги до Оформлення Автореферату Дисертації 2023

Для того щоб результати дослідження були широко оприлюднені, представлені науковій громадськості, фахівцям з наукової проблеми, що захищається, друкується автореферат дисертації, тобто реферат, написаний самим дисертантом.

Автореферат – це наукове видання у вигляді брошури, що містить складений автором реферат проведеного ним дослідження, що подається на здобуття наукового ступеня.

Основне призначення автореферату дисертації – забезпечити належну гласність та інформованість фахівців, дисертаційних рад, органів управління, організацій про дисертацію, що захищається.

Автореферат має значення юридичного документа через те, що тільки після його своєчасної публікації може відбутися захист дисертації. Його основне призначення – інформувати наукову громадськість про виконане дисертаційне дослідження, отримані наукові результати, вводити ці результати у сферу наукової комунікації. Це дуже важливо через те, що з дисертацією зацікавлений дослідник може ознайомитися тільки в державній бібліотеці або в бібліотеці навчального (наукового) закладу за місцем її захисту.

автореферат дисертації 2023 функції
Основні функції автореферату дисертації

Короткий виклад роботи, або автореферат дисертації, випускається тиражем до 100 примірників – залежить від специфіки досліджуваної області.

Якщо взяти за основу вимоги до оформлення дисертації Середня довжина цього документа залежить від наукового ступеня. Так, обсяг автореферату для кандидатської становить 1 лист, а для докторської – 2 листи.

Структура автореферату дисертації ідентична зі змістом. Перший підзаголовок документа висвітлює загальну характеристику виконаної роботи здобувачем, а також зміст основних глав.

Важливо знати: В авторефераті не зазначається бібліографія та перелік використаних джерел. Здобувач складає список опублікованих робіт по темі власної дисертації, детально вказавши назву кожної з них, дату і назву журналу.

Основні висновки та практичні рекомендації щодо використання розробок висвітлюються на закінчення документа. Не допускаються розмиті формулювання і необгрунтовані висновки.

Зміст і авторство автореферату дисертації закріплюється підписом здобувача наукового ступеня. Вона розташовується поруч з прізвищем на титульному аркуші.

Важливо знати: Нові вимоги до написання дисертацій на офіційному сайті МОН. У здобувачів кандидатського ступеня є два місяці до дати захисту, а у майбутніх докторів наук – три.

Автореферат дисертації 2023: основні структурні елементи

  • Обкладинка.
  • Зворотний бік обкладинки.
  • Текст автореферату, виконаний із застосуванням комп’ютерних друкуючих і графічних пристроїв через 1,5 інтервалу на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Як правило, шрифт Times New Roman N° 14.

Вимоги до автореферату дисертації 2023

Сторінки автореферату повинні мати поля: ліве – не менше 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 25 мм, нижнє – 25 мм.

Всі сторінки автореферату, включаючи ілюстрації і додатки, нумеруються по порядку з першої до останньої сторінки без пропусків, повторень, літерних додавань. Обкладинка в обсяг автореферату не входить.

Формули, рівняння, надрядкові і підрядкові індекси повинні бути чіткими і розбірливими.

Таблиці повинні бути складені коротко, скорочення в словах не допускаються. Номер таблиці слід розміщувати в правому верхньому куті над заголовком таблиці після слова “таблиця”.

Ілюстрації (графіки, малюнки, діаграми, схеми, креслення) повинні відповідати вимогам Державних стандартів, мати підписи, які поміщаються під ними.

Вихідні дані (номер замовлення, обсяг в друкованих аркушах, тираж і назва друкарні) поміщаються на третій сторінці обкладинки.

Автореферат дисертації публікується друкарським способом або на розмножувальних апаратах. Кількість примірників визначається дисертаційною Радою.

Автореферат дисертації разом з тим відіграє самостійну наукову роль, так як він вводить в науковий обіг нові відомості з наукової проблеми, поповнює вітчизняну і світову історіографію. Для вчених реферат служить свого роду екскурсоводом з розроблених дисертантом наукових проблем.

За авторефератом, наведеними в ньому відомостями судять про значимість дисертаційного дослідження, кваліфікації його автора. Через автореферат дисертаційне дослідження як би входить в науковий світ.

Автореферат пишеться безпосередньо по дисертації і повинен повністю відповідати її змісту і висновків дисертації, бути адекватний дисертації в семантичному відношенні.

Автореферат дисертації виконує наступні функції:

  • інформаційну – інформує читачів про структуру дисертації, актуальність розроблюваної тематики, предмет, об’єкт, мету і завдання дослідження, особистий внесок автора в розробку проблеми дослідження;
  • індикативну – описує розроблені автором методики;
  • сигнальну – сповіщає про те, що дисертація підготовлена і надійшла до бібліотеки за місцем роботи спеціалізованої вченої ради про те, де і коли відбудеться її захист, хто з науковців виступатиме опонентами з дисертації;
  • ознайомчу – є джерелом для отримання довідкових даних про проведене наукове дослідження та отримані результати;
  • пізнавальну – дає уявлення про науковий потенціал автора.

Якщо узагальнити, то автору автореферату дисертації потрібно більш загально та точно представити в авторефераті своє дослідження, одні положення посилити, інші як би обійти. Але це повинно робитися в рамках об’єктивного представлення дисертації. МОН вимагає від опонентів і провідної організації дати офіційний висновок про відповідність автореферату тексту дисертації, про що повинна робитися відповідний запис у відгуку.

Часто задавані питання про авторефарат дисертації

Що таке автореферат дисертації?

Автореферат – це стислий виклад результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук, складене безпосередньо автором дисертації

Які функції виконує автореферат?

Таких є 5: інформаційна, індикативна, сигнальна, ознайомча, пізнавальна.

Яки поля мають бути в авторефераті дисертації?

Ліве та праве – не менше 20 мм, верхнє та нижнє – 25 мм

Скільки примірникив автореферату друкувати?

Тільки Дисертаційна Рада має право визначити кількість примірників.

Який шрифт та інтервал потрібно використовувати, під час написання автореферату?

Шрифт Times New Roman розміру 14 та полуторний інтервал.

Догори