Вимоги до Магістерської Роботи 2023

Вимоги до магістерської роботи 2023 регламентуються державним стандартом. Вони обов’язкові для дотримання, інакше роботу не приймуть та доведеться все робити спочатку. Магістерська робота – це результат науково-дослідницької діяльності, заснованої на аналізі складних наукових завдань та їх вирішенні з використанням авторських підходів та розробок. Від диплома її відрізняють обсяг, високі вимоги до змісту та розширений бібліографічний список. Якщо це перша подібна робота у вашому житті, написання магістерської роботи краще довірити професіоналам, щоб заощадити час.

Вимоги до написання магістерської роботи згідно з державним стандартом

Вимоги до магістерської роботи 2023 згідно з державним стандартом стосуються, в першу чергу, змісту. Робота повинна містити:

 1. Титульний аркуш.
 2. Зміст (зміст).
 3. Бібліографічні посилання.
 4. Вступ.
 5. Основну частину.
 6. Висновок.
 7. Список використаних джерел.
 8. Додатки (при необхідності).

Вимоги до написання магістерської роботи диктують такі параметри оформлення тексту:

Вимоги до магістерської роботи 2023
 • текст розміщується на стандартних аркушах формату А4;
 • шрифт – Times New Roman, 14 кегль;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • вирівнювання тексту по ширині;
 • друк листа односторонній;
 • розмір полів верхнє/нижнє 2 см, ліве 3 см, праве 1 см;
 • обсяг роботи – 70-120 сторінок (для економічних та гуманітарних дисциплін кількість сторінок може бути збільшено до 150).

Вимоги до оформлення магістерської роботи забороняють перевантажувати її інформацією, яка не належить до теми дослідження. Якщо не вдається домогтися необхідного обсягу документа, подальші дії краще узгоджувати з науковим керівником.

Кожна сторінка роботи підлягає нумерації. На титульному аркуші цифра не ставиться, але вона входить в загальне число листів документа. Внутрішньотекстові посилання на цитати, малюнки та таблиці не є обов’язковими.

Як оформити титульний лист?

Вимоги до магістерської роботи, а точніше до її титульного аркуша, полягають в наступному:

 • потрібно вказувати повну назву навчального закладу, а не абревіатуру (КНУ, КПІ, НУБІБ, ОЮА, НПУ);
 • також слід вказати найменування магістерської програми, номер навчальної групи, назву кафедри;
 • до титульного аркуша прикріплюється допуск до захисту, підписаний завідувачем кафедри;
 • нижче вказується тема, дані автора, наукового керівника та консультанта, рік написання роботи.

Як оформити список літератури?

Вимоги до магістерської роботи стосуються також списку використаної літератури. Потрібно вказувати не менше 40 літературних джерел. Оформити список можна двома способами: алфавітним або пріоритетним. У другому варіанті джерела вказуються в наступному порядку:

 • законодавча база;
 • монографії;
 • наукові статті;
 • іноземна література;
 • матеріали з мережі Інтернет.

Як оформляються бібліографічні посилання?

Вимоги до магістерської роботи щодо бібліографічних посилань диктують тільки текстовий стиль. Текст набирається 12 кеглем шрифту Times New Roman.

Правила оформлення введення

Рекомендований обсяг введення – 2 сторінки тексту, не більше. У вступі мають бути такі структурні елементи:

 • актуальність обраної теми;
 • ступінь опрацьованості проблеми;
 • мета та завдання роботи;
 • наукова новизна;
 • теоретична та практична значущість роботи;
 • методологія дослідження;
 • положення, що виносяться на захист;
 • апробація отриманих результатів.

Вимоги до основної частини

Основну частину необхідно розділити на 3-4 розділи. Кожен розділ повинен мати загальні висновки в кінці. Обсяг кожного розділу – 60 сторінок. Всі розділи повинні бути однакового обсягу.

У тексті основних розділів може бути наступне:

 • Перша частина є оглядовою. Автор повинен провести детальний огляд підібраних літературних джерел з обраної теми дослідження, виявити розбіжності між теоретичним/практичним станом речей в науковій галузі, поставити завдання, необхідні для досягнення бажаного результату.
 • Друга частина є теоретичною. Описує суть розроблених методів розв’язання проблеми, їх рентабельність та ефективність.
 • Третя частина є практичним розділом. Описує результати дослідження, рекомендації щодо їх практичного застосування.

Як оформляти зміст?

У змісті потрібно вказати перелік основних структурних розділів роботи з відповідними їм сторінками. Якщо в роботі присутня велика кількість наочних матеріалів, вони виносяться в окремий список з власним змістом.

Як сформулювати висновок?

Майбутньому магістру (Wiki) наприкінці слід підбити підсумки виконаної роботи. У висновку мають бути присутні рекомендації та перспективи для розвитку отриманих результатів. Ця частина документа повинна займати 2 сторінки. Отримані результати потрібно описувати в минулому часі, а характеристику поточного стану речей обраної галузі на сьогодні.

Особливості складання списку використаних джерел

Бібліографічний список можна згрупувати в таких порядках: алфавітному, систематичному та хронологічному. Систематичний порядок характеризується відповідною логічною послідовністю за встановленою системою класифікації. При хронологічному способі оформлення списку літератури записи розташовуються за хронологією їх публікації в наукових журналах.

Висновок

Вимоги до магістерської роботи 2023 вельми категоричні та жорсткі. Якщо вам складно все врахувати та виконати, довірте написання праці фахівцям. Професіонал впорається з роботою будь-якої складності в найкоротші терміни. Результат виправдає всі ваші очікування.

Поширені питання

Як оформити додатки?

Додатки не є обов’язковою складовою роботи. Тому особливих вимог до їх оформлення немає.

Що використовувати як додатки?

Як додатки можна використовувати таблиці, діаграми, схеми, карти, формули, ілюстрації та будь-який інший наочний матеріал.

Що таке автореферат?

Це супровідна документація, необхідна для подальшого захисту роботи. В авторефераті автор повинен коротко, аргументовано викласти суть проведених досліджень та отриманих результатів без додаткової інтерпретації даних. Рекомендований обсяг – 7 сторінок стандартного формату А4.

Догори