Що Таке Дисертація?

Дисертація (від лат. Dissertation – дослідження, міркування) – це спеціальна, строго визначена форма наукової роботи, яка має науково-кваліфікаційний характер, підготовлена для публічного захисту та здобуття наукового ступеня.

У Великому Енциклопедичному словнику дається таке визначення: “дисертація – це науково-дослідна робота, підготовлена для публічного захисту на здобуття наукового ступеня”.

Сьогодні наявність наукового ступеня набуває все більшої популярності. І це очевидно, так як ступінь дає найважливіші переваги, будь то відстрочка від армії, просування по службі або підвищення соціального статусу в суспільстві. Але у початківців дослідників, які приступають до наукової роботи з написання дисертації, як правило, виникає маса питань, пов’язаних з пошуком інформації, методикою написання, оформленням і процедурою її публічного захисту. Також рекомендуємо більш детально ознайомитись з вимогами до автореферату дисертації.

Отже, дисертація – це науково-дослідна робота, яка має кваліфікаційний характер, підготовлена для публічного захисту та здобуття наукового ступеня. Варто відзначити, що часто є плутанина в поняттях “вчений ступінь” і “вчене звання”. Вчений ступінь – це ступінь доктора або кандидата наук, який присвоюється за результатами захисту докторської або кандидатської дисертації; вчене звання – це звання професора або доцента, яке присвоюється за успіхи в науково-педагогічній діяльності.

дісертація - вимоги в Україні
Вимоги до дисертації в Україні

Підготовка дисертації, збір інформації та інші процедури щодо захисту даної наукової роботи досить складні, багатогранні і заплутані.

Згідно “Положення про порядок присудження вчених ступенів”, дисертація має готуватися одноосібно. У ній повинна міститися сукупність нових наукових результатів і положень, що висуваються для публічного захисту. Як науковий твір вона повинна мати внутрішню єдність і свідчити про особистий внесок її автора в науку.

Офіційно до дисертації пред’являються такі вимоги:

  1. Наукове дослідження проводиться особисто автором;
  2. Дисертаційна робота містить сукупність нових наукових результатів і положень;
  3. Дисертація має внутрішню єдність;
  4. Дисертація свідчить про особистий внесок здобувача в розробку наукової проблеми;
  5. Нові рішення, запропоновані автором, чітко викладені, аргументовані і критично співвіднесені з раніше відомими науковими розробками;
  6. На нові авторські рішення вказуються – свідчать про це інформаційні джерела, що вказують на почерпнуті з них відомості.
  7. Результати дисертаційного дослідження виносяться на публічний захист.

Нові ідеї, запропоновані в роботі, повинні бути аргументовані і критично оцінені в порівнянні з відомими, раніше описаними ідеями. У дисертаціях, що мають прикладне значення, повинні наводитися відомості про практичне використання отриманих автором наукових результатів, а в дисертаціях, що мають теоретичне значення, – рекомендації щодо використання наукових висновків.

Дисертація, як правило, готується українською мовою і оформлення дисертації має відповідати встановленим вимогам України. У тому випадку, коли дисертації представляються у вигляді рукопису, їх основні положення повинні бути опубліковані.

Крім того, дисертація повинна давати наукову інформацію в найбільш повному вигляді, обов’язково розкриваючи результати і хід дослідження і детально описуючи методику дослідження. Повнота наукової інформації повинна знаходити своє відображення в тому, щоб приводити найбільш деталізований фактичний матеріал, що включає докладні обґрунтування, гіпотези, широкі історичні екскурси і паралелі.

Важливі компоненти кожної дисертації

Аналізуючи методику написання дисертації, важливо відзначити, що в дисертації повинні бути поставлені мета і завдання, проаналізовані основні аспекти розробленості тієї чи іншої проблеми, розроблена методологія або організаційний механізм вирішення поставлених завдань, а також визначені наукові виноси на захист і проведена апробація теми дослідження.

Основою змісту дисертації повинен бути принципово новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ і закономірностей, а також узагальнення раніше відомих відомостей з інших наукових позицій або в зовсім іншому аспекті. У зв’язку з цим такий матеріал може містити дискусійні питання, пов’язані з переглядом існуючих поглядів і уявлень. Зміст дисертації має відповідати вимогам оригінальності, унікальності та неповторності наведених положень.

Форма викладу змісту дисертації повинна характеризуватися високим ступенем абстрагування, активним застосуванням математичного апарату і засобів логічного мислення, а також аргументованістю суджень і точністю наведених даних. Орієнтуючись на читачів, професійна підготовка яких є найбільш високою, дисертант повинен включати в текст весь наявний в його розпорядженні знаковий апарат (формули, графіки, діаграми, схеми, таблиці, Латинські позначення і т.п.), тобто все те, що називають “мовою науки”, яка зрозуміла тільки фахівцям. Мовно-стилістичне оформлення матеріалу має визначатися особливостями наукового стилю мовлення, головною рисою якого є об’єктивність, що випливає зі специфіки наукового пізнання.

Таким чином, дисертація – це науково-дослідний твір, який має строго наукові критерії, які повинні бути обов’язково дотримані. Наукові роботи (статті в журналах і збірниках праць, монографії), методичні посібники, підручники є необхідним доповненням дисертації, але вони не можуть її замінити. Навіть у випадку, коли автор захищає дисертацію за сукупністю наукових праць, крім них представляється “дисертація у формі наукової доповіді”, яка повинна відповідати всім вимогам, що пред’являються в даному випадку до докторських робіт, так як кандидатські дисертації (Wiki) за сукупністю публікацій не можуть бути. Якщо ви ще тільки цікаветесь йти в аспірантуру чи ні, та ще знаходитесь на етапі підготовки до здачі диплому – ознайомтесь з нашими статтями і порадами, щодо дипломної роботи.

І на останок, слід звернути увагу на ще один момент: дисертаційні роботи виконуються на правах рукопису, але в той же час повинні відповідати вимогам, які пред’являються до друкованих робіт.

Поширені питання на тему дисертації

Що таке дисертація?

Дисертація – це спеціальна форма наукової роботи, яка має науково-кваліфікаційний характер та підготовлена для публічного захисту та здобуття наукового ступеня.

Які вимоги до дисертації діють в Україні?

Дослідження проводиться особисто; робота має містити сукупність нових наукових результатів; має внутрішню єдність; має містити особистий внесок автора в розробку наукової проблеми; використання нових рішень; публічний захист.

В чому різниця між “вченим ступенем” і “вченим званням”?

Вчений ступінь відноситься доктора або кандидата наук та присвоюється за результатами захисту дисертації. Вчене звання відноситься до професора або доцента та присвоюється за успіхи в науково-педагогічній діяльності.

Догори