Як Написати Вступ до Курсової Роботи

Вступ до курсової роботи – короткий опис суті роботи з нарисом основних моментів за її змістом і результатами.

Вступ – це один з розділів курсової роботи, на який при перевірці викладачі звертають особливу увагу, і який не просто переглядають, а практично завжди уважно читають.

Грамотно складений вступ може надалі позбавити від маси питань з боку наукового керівника і членів комісії при захисті курсової роботи, якщо в даному розділі правильно обмежити область, в рамках якої буде проводитися дослідження, вибрати потрібні завдання і визначити цілі, позначити актуальність…

Вступ починають писати від розробки концепції курсової роботи на етапі опрацювання ідеї, потім він змінюється і доповнюється в процесі виконання всієї роботи. Якщо не знаєш як написати – можливо замовити курсову в нас. Остаточні правки та корективи у вступ до курсової роботи вносяться вже після виконання роботи й написання висновку по ній, тому деякі автори перед написанням роботи роблять начерки по вступу курсової роботи у формі тез, а остаточний варіант даного розділу пишуть вже після готовності роботи, звертаючи увагу на правильність формулювань, ретельно зіставляючи при цьому зміст і результати дослідження.

У вступі курсової роботи не заведено використовувати цитування, при цьому ця частина роботи передбачає 100% авторство й унікальність, навіть якщо ваша робота на 90% виконана на основі використання цитат з інших джерел і пишеться для першого курсу. Більш детальніше про вимоги до вступу читаємо тут.

Що таке Вступ до курсової роботи
Що таке Вступ до курсової роботи

Вступ до курсової роботи має структуру, що може відрізнятися в залежності від спеціалізації роботи

Вимога до вступу для конкретного навчального закладу зазвичай описують в Методичних рекомендаціях, тому перед і після виконання роботи необхідно уважно ознайомитися з ними й оформити все згідно із заданими стандартами.

Найчастіше вступ до курсової роботи містить актуальність, ступінь вивченості теми (хто досліджував дану проблематику), опис бібліографії та роботи яких авторів використовувалися і взяті за основу, в рамках якої концепції або парадигми виконувалася робота, проблематика, мета роботи, завдання, опис об’єкта і предмета дослідження, а, також, для деяких дисциплін необхідне формулювання гіпотези.

Вступ до курсової роботи: структурні елементи

Актуальність – іншими словами значущість досліджуваної теми й проблематики. В актуальності найголовніше обґрунтувати, чому ця тема гідна вивчення, наскільки важливі результати дослідження, де і ким вони можуть використовуватися (теоретична і практична вагомість).

Приклад визначення актуальності курсової роботи

До курсової роботи з права на тему: “Особливості сучасної держави”.

Актуальність теми дослідження. Демократичні перетворення, що здійснюються в Україні, обумовлюють необхідність подальшого вивчення сукупності характеристик сучасної держави. Безперервний процес реформування української держави обумовлює необхідність поглибленого вивчення наявних у сучасному світі державних реалій, які досі не отримали комплексної теоретико-правової оцінки. Вони вимагають всебічної наукової розробки, що зробило вирішальний вплив на вибір теми дослідження.

Актуальність теми в цілому обумовлена об’єктивними соціально-економічними та політичними причинами. Реформування держави в Україні неможливе без урахування досвіду побудови та реформування інших сучасних держав. Це диктує необхідність порівняльного аналізу, через те, що в будь-якому юридичному дослідженні, присвяченому аналізу державних характеристик, зараз посилюється транскордонна перспектива. Для створення найбільш наближеної до істини концепції сучасної держави необхідно ретельно вивчити наявні реалії, розмежувавши закономірності та випадковості, що визначають сутність такої організації суспільства як держава. Разом з тим практично відсутні фундаментальні дослідження, присвячені комплексному аналізу сучасної державності.

Предмет дослідження в курсовій роботі
Предмет дослідження в курсовій роботі

Мета роботи – це те, до чого ми будемо прагнути при написанні нашої наукової праці. Цілі не повинні суперечити завданням, і відповідати сукупності завдань. Залежно від характеру роботи, метою може бути: вивчити проблематику, систематизувати, зіставити досліджувані наукові концепції або думки, розробити методику, перевірити гіпотезу.

Приклад мети в курсовій роботі

Метою дослідження курсової роботи з права на тему “Особливості сучасної держави” є розкриття основних тенденцій розвитку сучасної держави, а також динаміка її, основних характеристик з метою прогнозування перспектив розвитку українського державно організованого суспільства відповідно до внутрішніх можливостей в умовах глобалізації.

Завдання дослідження. Це те за допомогою чого можна досягти мети, з цього завдання і цілі повинні співвідноситися. Зазвичай виділяють близько 4-6 завдань: 2 теоретичної спрямованості, наприклад, вивчити, зіставити, і 2 практичної – розробити, проаналізувати.

Для того що б правильно виділити завдання можна розписати всілякі завдання, далі поєднати схожі з подальшим виділенням основних. У завданнях можна написати, що нового можете запропонувати за рішенням досліджуваної проблематики, які способи краще вибрати й на підставі чого можна розробити свої рекомендації виходячи з виконаної роботи.

Приклад розробки завдань до курсової роботи

Завдання до курсової роботи з права на тему “Особливості сучасної держави” для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

  1. Дослідити поняття держава.
  2. Вивчити основні ознаки держави.
  3. Розглянути проблеми сутності держави.
  4. Розкрити територіальність і суверенітет як властивості сучасної держави.
  5. Проаналізувати інституційну парадигму сучасної держави.

Об’єкт і предмет дослідження до курсової роботи. У даних поняттях плутаються багато студентів, та й викладачі, буває, теж, тому після написання роботи краще зайвий раз перевірити у тлумачного викладача чи правильно вони визначені у вашій роботі. Предмет (приватне, конкретне досліджуване поняття в рамках об’єкта дослідження) – це те, що саме вивчають в роботі, наприклад, предметом може бути процес або частина досліджуваної системи (об’єкта), найчастіше предмет відноситься до ключового слова в темі.

Об’єкт (загальне досліджуване поняття) – це система або середовище в якій вивчається предмет дослідження. В рамках одного об’єкта можна вивчати кілька предметів. Визначення об’єкта і предмета відбувається виходячи з аналізу сенсу теми курсової роботи. Залежно від чіткості формулювання теми можуть бути різні варіації об’єктів і предметів в рамках теми курсової. Буває так, що після написання курсової роботи викладачі рекомендують підкоригувати тему роботи, або об’єкт і предмет, враховуючи те, що робота в процесі написання пішла в інше річище. Це ще допустимо в курсовій роботі, але з дипломною таке вже не пройде.

Приклади об’єкта і предмета в курсовій роботі

До курсової роботи з права на тему “Особливості сучасної держави” об’єктом дослідження є система властивостей і особливостей сучасної держави як суспільно-політичного і правового феномену.

Предметом дослідження є сутнісні характеристики держави, в контексті порівняльного аналізу сучасних держав в умовах глобалізаційних процесів.

Питання щодо написання вступу до курсової роботи

Що писати у вступі курсової роботи?

У вступі до курсової роботи потрібно писати тільки актуальну інформацію про: ступінь вивченості теми, опис авторів та джерел, що були використані, в рамках якої парадигми чи концепції готувалась робота, проблематика, завдання та мета роботи, а також детальний опис об’єкта і предмета дослідження.

Що таке вступ до курсової роботи?

Вступ до курсової роботи – це короткий опис суті проєкту, з описом основних моментів за його змістом і результатами.

Як написати вступ до курсової, з чого починати?

Вступ до курсової роботи треба починати писати на етапі опрацювання ідеї від розробки концепції курсової, потім змінювати та доповнювати його в процесі написання курсової.

Догори